Әдеби сыни еңбектерде бағалануы

Шығармашылығы жайлы әдебиеттер:

 

Сыздықова, Р. Сәйкестік [Мәтін]: /Жазушы О. Бөкеев пен С. Бердіқұловтың шығармаларының тілі жайында //Уақыт және қаламгер. Әдеби сын. 10-кітап. /Құраст. Р. Бердібаев. - Алматы, - 1984. - 160 - 177 б.

Ыбырайымов, Б. Құштарлық [Мәтін]: /О. Бөкеев творчествосы //Сөзстан: Әдеби-сын мақалалар, қаламгерлік кескіндемелер, интервью. 6-кітап. /Құраст. Б. Сарбалаев. - Алматы. 1985.- 23 - 33 б.

Қирабаев, С. Бөкеевтің повестері туралы [Мәтін]: /Қирабаев С. Талантқа құрмет: мақалалар, зерттеулер, портреттер. - Алматы, 1988. - 177 - 1986.

Бітібаева, Қанипа. Әдебиетті тереңдетіп оқыту [Мәтін] : оқу құралы, бағдарлама Х-ХІ сыныптар / Қ. Бітібаева. - Алматы : Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 2000. - 274 б.

Бітібаева, Қанипа. Әдебиетті тереңдетіп оқыту [Мәтін] / Қ. Бітібаева. - 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2003. - 416 б.

Құтқожина, Роза.Әдебиет. Оқыту әдістемесі [Мәтін] : жалпы білім беретін мектептің 7- сынып мұғалімдеріне арналған / Р. Г. Құтқожина, Қ. О. Бітібаева. - Алматы : Атамұра, 2003. - 96 б.

Сегізбаева, С. Бөкейтану [Мәтін] : мұғалімдерге арн. әдістемелік құрал / С. Қ. Сегізбаева, Т. Қ. Туменбаев, Л. А. Тлеукенова. - Өскемен : [б. и.], 2003. - 97 б.

Құрманова, Жұпар. Қазақ прозасындағы ұлттық идея және кейіпкер болмысы (1960-1980 жылдар аралығы) [Мәтін] : ғылыми басылым / Ж. С. Құрманова ; ред. Қ. Әбдезұлы. - Алматы : [б. и.], 2007. - 176 б.

Чистяковские чтения [Мәтін] : материалы региональн. семинара (14 апр. 2007 г.) / ред. Е. Мәмбетқазиев. - У-Ка : Изд-во КАСУ, 2007. - 234 с.

Жақсылықбаева, Римма. Публицистің шығармашылық шеберханасы [Мәтін] : оқу құралы / Р. С. Жақсылықбаева. - 2-басылым. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 243 б.

Ибрагимов, Қанат. Қазақ әдебиеті [Мәтін] : талапкерге арналған оқулық-тест / Қ. Ибрагимов. - Алматы : Шың-кітап, 2016. - 256 б.

Әдебиет майталмандары, сыншы, тілші-ғалымдар:

 

М. Қаратаев («Төрттаған туынды»),

С. Қирабаев («Табиғатпен туыс талант»),

Р. Нұрғали («Қазіргі драма»),

Н. Ғабдуллин («Уақыт сыры»),

Ә. Кекілбай («Өмірстанға тағы бір саяхат»),

Д. Исабеков («Бүгінгі шындық – ертеңгі тарих»), т.б. жазушы О. Бөкей және оның шығармашылығы туралы сүбелі еңбектер жариялады.

 

Шығармашылығы жайлы баспасөз бетінде жарияланған мақалалар:

 

Сматаев С. Өмірстанға тағы бір саяхат [Мәтін]: О.Бөкеевтің «Қайдасың, қасқа құлыным» атты повесі туралы/ //Жұлдыз.- 1974. - № 4. - 209 - 6.

Ғабдуллин, Н. Замандас бейнесі [Мәтін]: Бөкеевтің «Өліара» повесі туралы/ //Коммунизм туы. - 1974. - 10 окт.

Әшімханов, Д. «Мұзтау» [Мәтін]: /О. Бөкеевтің... повесі туралы/ /Коммунизм туы. - 1976. - 8 июнь.

Республика комсомолының лауреаттары [Мәтін]: /О. Бөкеевке «Құлыным менің» пьесасы үшін/ //Қазақ әдебиеті. - 1976. - 12 нояб.

Н. Островский атындағы сыйлық – жерлестерімізге [Мәтін]: /О. Бөкеевтің «Найзағай ізі» атты повестер мен әңгімелер жинағы үшін //Арай. - 1978. - 31 окт.

Тағылымды талқылау [Мәтін]: О. Бөкеев шығармалары туралы //Қазақ әдебиеті. - 1979. - 14 дек.

Досжанов, Д. Табиғилық басым [Мәтін]: О. Бөкеевтің «Құм мінезі» повесі туралы/ //Қазақ әдебиеті. - 1980. - 11 янв.

Бөпежанова, Ә. Ойға ой қоссақ [Мәтін]: /О. Бөкеевтің повестері туралы //Қазақ әдебиеті. - 1980, - 1 фев. - 6 6.

Исабеков, Д. Уақыт бедерлері [Мәтін] / Д.Исабеков //Қазақ әдебиеті. – 1981.

Тоқбергенов Т. Төл басы болар туындылар [Мәтін] //Қазақ. әдебиеті. - 1981. - 1 янв. «Өз отыңды өшірме». Роман.

Әміренов, М. «Өз отыңды өшірме» [Мәтін]  /О. Бөкеевтің... атты кітабы туралы/ //Коммунизм туы. - 1981. - 29 июль.

Қаниев, М. Тамырлас тағдырлар [Мәтін]: 10. Бөкеевтің «Өз отыңды өшірме» атты романы туралы //Жұлдыз. - 1982. - № 8. - 194 - 1966.

Қанахин, Ө. Екі повесть туралы бірер лебіз [Мәтін]: /О. Бөкеевтің «Сайтан көпір», «Жетім бота» повестері туралы/ //Қазақ әдебиеті. - 1983. - 4 февр.

Жазушы есебі [Мәтін]/О. Бөкеевтің Қазақстан Жазушылар Одағының жиналысында жасаған творчестволық есебіне орай қаламдастарының пікірі/ //Қазақ әдебиеті, - 1984. - 29 сент.

Бөкеев, О. «Өз тақырыбың болсын деңіз [Мәтін]: /Өзінің жазушылық еңбегі, әр жазушыны толғантатын тақырыбы туралы пікірі. //Әңгімелескен Б. Ыбыраимов //Лениншіл жас. - 1985. - 19 фев.

Мәмесейітов, Т. «Парасат жыры» [Мәтін]: /Жазушы О. Бөкеевтін творчествосы жайында/ //Жалын. - 1985. - № 3.- 94-1036.

Қирабаев, С. Табиғат пен туыс талант [Мәтін]: /О. Бөкеевтің соңғы жылдардағы повестері туралы //Жұлдыз. - 1986. - № 9. - 172 - 1796.

Назырбаев, Қ. «Біздің жақта қыс ұзақ» [Мәтін]: /О. Бөкеевтің кітабы туралы/ //Коммунизм туы. - 1986. - 30 сент.

Құрманғалиев, Қ. Замандасы сырласы [Мәтін]: /Жазушы О. Бөкеевтің творчествосы туралы/ //Білім және еңбек. - 1986. - № 10. - 36 - 376.

Қаратаев, М. Төрттаған туынды [Мәтін]: О. Бөкеевтің «Біздің. жақта қыс үзақ» повестер жинағы туралы/ //Қазақ әдебиеті. - 1986. - 10 окт. - 66.

Ақатаев, С. Арқауы адам факторы [Мәтін]: Бөкеевтің «Біздің жақта қыс ұзақ» повесі туралы //Соц. Қазақстан. - 1986. - 13 октябрь

Әдебиет, өнер және архитектура саласындағы 1986 жылғы Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлықтарын беру туралы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен СССР Министрлер Советінің қаулысы [Мәтін]: /Әдебиет саласында О. Бөкеевке «Біздің «жақта қыс ұзақ» повестер жинағы үшін. //Соц. Қазақстан - 1986. - 30 дек.

Қайырбеков, Ғ. Алтай аңыздары [Мәтін]: /О. Бөкеев шығармаларын оқығандағы ойлар //Коммунизм туы.-1987. - 10 март.

Алтайұлы, Т. Шешен тілді шебер жазушы [Мәтін]: /О. Бөкей 50 жаста //Дидар. - 1993. - 11 ақпан.

Бабақұлы, Б. Біз үкілеген туынды [Мәтін]:  [Оралхан Бөкейдің творчествосы жайлы] / Б. Бабақұлы // Ақиқат. – 1993. - № 9. – Б. 90 – 91.

Мәжитов, М. Дарын [Мәтін]:  [О. Бөкеевтің «Бәрі де майдан» повесіне сын] / М. Мәжитов // Ақиқат. – 1993. - № 9. – Б. 93 – 94.

Пірәлиева, Г. Оралхан шығармаларындағы қияли бейнелер [Мәтін: / Г. Пірәлиева  // Жалын. – 1993. -  № 9 -10.  – Б. 93 – 96.

Ахметжан, Т. Шешен тілді шебер жазушы [Мәтін]: [Жазушы Оралхан Бөкеевтің шығармашылық тәсілі жайлы] / Т. Ахметжан // Қазақ    әдебиеті . –  1993 . – 24 қыркүйек. – Б. 11.

Құрманғалитегі, Қ. Толғауы тоқсан тағдырлар [Мәтін]: [О. Бөкеевтің шығармашылығы туралы] / Қ. Құрманғалитегі //  Дидар. – 1994. – 23 маусым.  – Б. 4.

Ысқақұлы, Қ. Талантына табындырған [Мәтін]: [О. Бөкейдің шығармашылығы туралы қаламдас достарының лебіздері] / Қ. Ысқақұлы // Дидар. – 1996. – 28 қыркүйек. – Б. 1.

Аймұхамбетова, Ж. Оралхан Бөкейдің метаморфозасы [Мәтін]:  / Ж. Аймұхамбетова // Жалын. – 1999. – № 5 – 6. – Б. 192 – 199.

Әскербекқызы, Ж. Өр Алтайдың өр тұлғалы ұлы еді [Мәтін]: [О. Бөкеевке арналған «Оралхан» атты кітапты талдау; Оралхан туралы мағлұмат берілген] / Ж. Әскербекқызы // Дидар. – 2000. – 13 мамыр. – Б. 4.

Кәрібай,  М. Оралханға оралу: [Оралхан Бөкейдің «Қайдасың қасқа құлыным» повесі туралы] / М. Кәрібай // Дидар. – 2001. – 29 қыркүйек. – Б. 4.

Кәрібай, Мұхтар. Оралханға оралу [Мәтін]: [Электронный ресурс] : Оралхан Бөкей. "Қайдасың, қасқа құлыным". Повестер мен әңгімелер. "Елорда" баспасы. Астана. 1999 ж. / М. Кәрібай // Дидар. - 2001. - 29 қазан. - Б. 3.

Аймұхамбетова, Ж. Түс көрудің мифологиялық астарлары [Мәтін]: [Оралхан Бөкей шығармалары негізінде] / Ж. Аймұхамбетова // Абай. – 2002. – № 2. – Б. 59 – 63.

Айнабекова, Г. Оралханның «Құм мінезіндегі» Бархан кім? [Мәтін]:  [ «Құм мінезіндегі» кейіпкер Бархан – Егінбай Смағұлов жайлы, О. Бөкейдің ол кісіге арнап шығарған кітабы туралы] / Г. Айнабекова // Жас Алаш. – 2003. – 21 маусым. – Б. 7.: портр.

Кемелбаева, А. Оралхан Бөкеев әңгіме жанрында[Мәтін]: Естен кетпес есімдер / А. Кемелбаева // Абай. - 2002. - N4. - Б. 70-72

Кемелбаева, Айгүл. Оралхан Бөкей әңгіме жанрында [Электронный ресурс] / А. Кемелбаева // Қазақ әдебиеті. - 2003.-15 тамыз. - Б. 6.

Кемелбаева, Айгүл. Оралхан Бөкеев прозасындағы мифологиялық сарындар [Мәтін : Электронный ресурс] / Айгүл Кемелбаева // Дидар.- 2005.- 11 қаңтар. - Б. 12.

Қадырова, Б. Кейіпкерді мінездеуші тілдік-стильдік тәсілдер [Мәтін]: Жас маман зердесі / Б. Қадырова // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2003. - N10. - Б.65-71. - 20 март.

Мүрсәлімова, Н. Қар қызы әмәнда ән салады [Мәтін]  : [О. Бөкеевтің «Қар қызы» повесі жайлы] / Н. Мүрсәлімова // Жас Алаш. - 2003. – 23 қыркүйек. – Б. 5.

Ахметжан, Т. Қазақ прозасының Мұзтауы [Мәтін]: [Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді», «Теріс аққан» әңгімелері жайлы] / Т. Ахметжан // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 5 – 11 желтоқсан. – Б. 15.: портр.

Төлеубаева, К. Көркем шығармадағы драматизм табиғаты [Мәтін]: [Оралхан Бөкейдің «Өз атыңды өшірме» романы туралы] / К. Төлеубаева // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2004. – № 2. – Б. 97 – 103.

Жүнісова, О. Оралхан Бөкеев туындылары [Мәтін]: [О. Бөкеев шығармашылығындағы «Жетім бота», «Қар қызы» атты шығармалары туралы] / О. Жүнісова // Тәрбие жұмысы мектепте, және мектептен тыс мекемелерде. – 2004. - № 5. – Б. 25.

Райысова, Б. О.Бөкей шығармаларындағы риторика [Электронный ресурс] / Б. Райысова // Дидар. - 2005.- 29 қараша. - Б. 4

Қарымсақова, Б. Қамшыгер «Садақбай» [Мәтін]: [О. Бөкейдің «Қамшыгер» әңгімесі бойынша] / Б. Қарымсақова // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2007. - № 3. – Б. 82 – 84.

Құралқанова, Б. «Қар қызы» неге қызықтыра береді? [Мәтін]: [Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» романының оқиға желісі талданып, мақалада жазушының айтайын деген ойын оқырманға жеткізеді] / Б. Құралқанова // Ақиқат. – 2007. - № 6. – Б. 77 – 80.

Нұрсұлтанқызы, Ж. Оралхан Бөкей шығармаларындағы бейвербалды омонимдер [Мәтін] / Ж. Нұрсұлтанқызы // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2007. - № 11. - Б. 75-78.  - Мақала соң. әдеб.: 3 атау.

Ахмерова, Е. Оралхан Бөкей шығармаларында көтерілген әлеуметтік тақырыптарды таныту [Мәтін] / Е. Ахмерова // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2008. - №2 . - Б. 137-139.

Шериева, Қ. Қазақ повестеріндегі үндестік [Мәтін] / Қ. Шериева // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2008. - №4 . - Б. 130-134.

Еңсенова, Е. "Жылымық" (мелодрама) [Мәтін] : (Оралхан Бөкейдің "Жылымық" шығармасы негізінде) / Е. Еңсенова // Қазақ және әлем әдебиеті - Казахская и мировая литература. - 2010. - №1-2. - Б. 14-16. .

Бөлкенбаева, Әйгерім. Оралхан Бөкейдің "Атау кере" повесіндегі "жатсыну" мәселесі [Электронный ресурс] / Ә. Бөлкенбаева // Ұлағат. - 2011.-№5. - Б. 87-91.

Әлметова, Әсипат. О. Бөкеевтің "Апамның астауы" әңгімесіндегі лингвомәдениеттанулық мазмұнның көрінісі [Мәтін]: / Ә. Әлметова // Білім технологиялары=Образовательные технологии. - 2013. - №2. - Б. 5-7. - Мақала соңында библиогр.

Жанұзақ , Телқожа. Этнонимдік атаулардың сан қырлы сырлары [Мәтін] / Т. Жанұзақ // Парасат. - 2013. - N 11. - Б. 18-19.

Асылбекұлы, Серік. Оралхан әңгімелерінің поэтикасы [Электронный ресурс] / Серік Асылбекұлы // Қазақ әдебиеті. - 2014.- 10 қазан. - Б. 11.

Картаева, А. Оралхан Бөкей шығармаларындағы кейіпкерлер әлемі [Электронный ресурс] / А. Картаева, Ғ. Манай // Шығыстың аймақтық хабаршысы. - 2015.-№ 4. - Б. 131-137.

Алмасбекұлы, Қ. "Құбылу" мен "Атау кере" немесе бөгделену [Мәтін] / Қ. Алмасбекұлы // Ақиқат. - 2015. - №4. - Б. 113-115.


Басып шығару   E-mail